Marisa Godoy

Ann%E9e

timbres annee 1862

Reine Isabelle II
Espagne
Armoiries-Moldavie-Valachie-Roumanie
Roumanie
Armoiries-Moldavie-Valachie-Roumanie
Roumanie
Armoiries-Moldavie-Valachie-Roumanie
Roumanie