timbres Pologne

gortow wielkopolski
maria antonia lorenzo
Espace extra-atmosphérique - Proton 1 (URSS)
Nelida Fernandez Besada
Espace extra-atmosphérique - Ariel 2 (Grande-Bretagne)
Nelida Fernandez Besada
    8.582 timbres